Etusivu           Kuka Raisa?           Kirjoituksia           Eduskuntavaalit 2015          

Maailmaa ei muuteta yksin, eikä yhdessä yössä.
Pelastetaan maailma, käsi kädessä ja pieni pala kerrallaan.

Tavoitteena tasa-arvoinen ja kestävä maailma meille kaikille

Pelastetaan maailma oli Raisan kampanjabiisi eduskuntavaaleissa 2015. Tässä lyhennetyssä versiossa esitellään eduskuntavaalikampanjan 2015 tärkeimmät teemat. Katso kampanjamusavideo kokonaisuudessaan täällä:
Petteri Salonen (End of August)- Pelastetaan maailma

Sävellys, sanoitus ja esitys: Petteri Salonen (End Of August)
Musiikin äänitys, miksaus ja masterointi: Äänityspalvelut Harinen
Kuvaus ja editointi: Harri Joensuu Visuals
Tuottaja: Raisa Rannan tukiryhmä

Erityiskiitos kaikille kampanjamusavideon teossa mukana olleille!

Hyvinvointivaltio - me korjaamme sen

palapeli

Sekä polititiikassa että järjestötyössä minua motivoi toiminta sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Haluan elää maailmassa, jossa talous palvelee ihmistä eikä päinvastoin. Maailmassa, jossa olemme tasa-arvoisia ja jossa ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakennuspalikoita ovat olleet pienet tuloerot, korkea työllisyys ja oikeudenmukainen verotus. Nyt tarvitaan korjausliikkeitä, jotta nämä toteutuvat myös tulevaisuudessa. Kohtuus kuuluu kaikille ja niin hyvinvointia kuin köyhyyttäkin voidaan edistää tai ehkäistä poliittisilla valinnoilla. On meistä kiinni kumman tien valitsemme.

Yksi tärkein ja meille kaikille yhteinen hyvän elämän edellytys on puhdas ympäristö ja kestävä luonnovarojen käyttö. Tekniikan kehitys, tietotekniikka, vertaistuotanto ja eläväinen kulttuuri mahdollistavat virikkeellisen ja materiaalisesti kohtuullisen elämän kaikille ihmisille. Menestystä ei mitata rahassa, autoissa tai ulkonäössä, vaan hyvinvoinnissa, yhteisöllisyydessä ja elämyksissä. Tulevaisuuden energiaratkaisut ja vihreä teknologia tarjoavat myös uudistamista kaipaavalle Suomen vientiteollisuudelle uusia mahdollisuuksia. Iso pyörä kääntyy kuitenkin hitaasti ja uusille aloille tarvitaan myös julkisia panostuksia kehityksen vauhdittamiseksi.

#hyvinvointivaltio             #julkisetpalvelut
#elvytys             #töitäprkl!

Suomalainen hyvinvointivaltio on perustunut pohjoismaiseen tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan malliin. Jotta yhteisestä hyvinvoinnista ja palveluista voidaan huolehtia tulevaisuudessakin, tarvitaan korjausta, ei leikkauksia. Talouspolitiikan suuntaa on muutettava.

Tällä hetkellä Suomen suurin ongelma on korkea työttömyys, ei suinkaan työttömien työhaluttomuus. Leikkaamalla perusturvasta tai julkisista palveluista emme saa yhtään uutta työpaikkaa, vaan lisäämme pahoinvointia ja kasvatamme valtion syömävelkaa. Sen sijaan järkevästi elvyttämällä luomme työtä, kysyntää ja verotuloja. Työttömyydestä aiheutuvien kustannusten sijaan velkarahaa kannattaa käyttää järkevästi investoimalla tulevaisuuteen ja toteuttamalla korjauksia ja parannuksia, jotka on tehtävä joka tapauksessa. Näin pienennämme tulevaisuuden velkataakkaa. Korjaamme tiet ja julkiset rakennukset, rakennamme raiteet ja satsataamme tulevaisuuden alojen tutkimukseen ja kehitykseen. Huolehdimme yhteisistä julkisista palveluista ja varmistamme koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän rahoituksen.

 

Me korjaamme sen:


# Luodaan työtä ja toimeentuloa toteuttamalla laaja julkisten investoin-
    tien ohjelma. 
# Satsataan julkisiin palveluihin korjaamalla lastensuojelun, vanhus- palveluiden, terveyspalvelujen ja koulujen työntekijävajetta.
# Korjataan tiet, koulut ja muut julkiset rakennukset sekä rakennetaan toimivat raideyhteydet. Satsataan uudistuvaan energiaan ja tulevaisuuden teknologiaan.

#perustulo             #veroremontti             #pienyrittäjyys

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on oltava yksi tulevan hallituksen keskeisimmistä tavoitteista. Monimutkainen ja lokeroiva sosiaaliturvamme tarvitsee uudistamista. Myös pienyrittäjien ja itsensä työllistäjien toimeentulo on turvattava.

Hyvinvointivaltion laadukkaat palvelut rahoitetaan oikeudenmukaisella verotuksella ja tukkimalla verovuodot.

Riittävän suuruinen perustulo vähentäisi köyhyyttä ja parantaisi monen osa-aika- ja pätkätyöläisen sekä pienyrittäjän sosiaaliturvaa. Nykyinen sosiaaliturvan malli on vanhentunut eikä enää vastaa nykyajan nopeasti muuttuvia tarpeita. Ihmiset siirtyvät jatkuvasti eri pituisten palkkatyöjaksojen, työttömyyden, yrittäjyyden, lasten kotihoidon, opiskelun ja muiden elämäntilanteiden välillä. Oikein toteutettuna perustulo tasaisi myös tuloeroja. Lue lisää blogista.

Suurten pääomatulojen suosiminen on lopetettava ja verotuksessa tulee siirtyä yhteen progressiiviseen taulukkoon, jolla verotetaan kaikkia tuloja. Köyhyys ei häviä itsestään, vaan pienituloisten eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden köyhyyttä vähennetään nostamalla perusturvan tasoa ja luomalla oikeita työpaikkoja. Arvonlisäveroa ei tule nostaa, sillä siitä kärsii eniten pienituloisten ostovoima.

Yhä yleisempi työllistymisen muoto on pienyrittäjyys ja monen itsensä työllistäjän asema on palkkatyöläistä heikompi. Yrittäjien sosiaaliturvaa on päivitettävä vastaamaan nykypäivää ja paikallisten pienyrittäjien kilpailuasemaa esimerkiksi julkisissa hankinnoissa on parannettava. Lue lisää Vasemmiston pienyrittäjäohelmasta.

 

Me korjaamme sen:


# Siirrytään monen luukun sosiaaliturvasta kohti riittävää perustuloa.
# Muutetaan alle 10 000 euron tulot verottomiksi ja palautetaan varalli- suusvero.
# Verotetaan kaikkia tuloja yhtenäisen progressiivisen taulukon mukaan.
# Tuetaan pienyrittäjiä uudistamalla yrittäjän sosiaaliturvaa ja nostamal- la arvonlisäveron alarajaa.
# Lasketaan ruoan arvonlisäveroa.

#koulutus             #kulttuuri

Koulutuksesta ei saa leikata. Koulutuskysymys on Satakunnan tulevaisuuden tärkein suunnannäyttäjä. Kulttuuri kuuluu kaikille.

Suomen hyvinvointi on rakennettu maksuttomalla ja tasa-arvoisella koulutuksella. Nyt koulutuksen leikkaukset uhkaavat koko koulutusjärjestelmäämme ja eriarvoistavat lapsia ja nuoria. Kuluneen hallituskauden mittavat leikkaukset ulottuvat perusopetuksesta korkeakouluihin ja tutkimustoimintaan. Koulutuksesta leikkaamalla ei rakenneta tasa-arvoista yhteiskuntaa, eikä edelläkävijöitä maailmanmarkkinoille.

Satakunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä asioita on säilyttää alueella monialaiset ja kattavat koulutusmahdollisuudet. Niin monipuolinen toisen asteen koulutus, ammattikorkeakouluopetus kuin Porin yliopistokeskus ja Rauman opettajakoulutuslaitos ovat elintärkeitä alueellemme. Ilman niitä häipyvät sekä osaajat että yritykset vieden mukanaan toiveet uusista ekologisesti kestävistä teollisuudenaloista ja kehittyvästä palvelusektorista. Siinä sivussa ilman opiskelijaelämää kaupunkikulttuuri näivettyy ja maakunnan luova pääoma suuntaa muille markkinoille. Satakunnan yhteinen etu on, että koulutuksesta ei leikata, sillä säästöt osuvat usein kipeimmin juuri tänne maakuntiin.
Lue lisää blogista.

Taide ja kulttuuri ovat perusoikeuksia ja ne kuuluvat kaikille asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä tai taustasta riippumatta. Taide lisää hyvinvointia ja sen asemaa on vahvistettava kaikessa päätöksenteossa. Taiteen tekijöiden toimeentulo on turvattava ja kulttuurin käyttöä on edistettävä järkevillä veroratkaisuilla. Prosenttiperiaatteen käyttöä on lisättävä julkisessa rakentamisessa.

 

Me korjaamme sen:


# Koulutuksesta ei leikata ja opintotukea ei heikennetä.
# Säilytetään koulutuksen maksuttomuus kaikille.
# Säädetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksimiryhmäkoot lailla kohtuullisiksi.
# YTHS:n palvelut laajennetaan koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita.
# Porin yliopistokeskuksen ja Rauman OKL:n tulevaisuus ja rahoitus turvataan.
# Taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvaa parannetaan.
# Alennettu ALV laajennetaan koskemaan kaikkia kulttuuripalveluita.

#ympäristö             #energiavallankumous

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Keinoja sen torjumiseksi on olemassa. Tarvitsemme mm. uusiutuvan energian vallankumouksen.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka niin luonnolle, ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ruoan tuotannolle, kuin taloudellekin. Päästövähennyksiin ja energiantuotannon peruskorjaukseen ympäristöystävälliseksi on pystyttävä nopealla aikataululla. Keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on kyllä olemassa, nyt tarvitaan poliittista tahtoa toteuttaa ne.

Panostamalla energiatehokkuuteen ja paikalliseen, hajautettuun ja uusiutuvaan energiantuotantoon paitsi pelastamme maailmaa, mutta myös tuemme kotimaan työllisyyttä ja parannamme huoltovarmuutta. Tutkimusten mukaan energiankulutusta pystyttäisiin laskemaan neljänneksellä pelkästään energiatehokkuutta parantamalla ilman, että edes polttoaineisiin puututaan.

Nykyinen jatkuvan talouskasvun vaatimukseen perustuva talousjärjestelmä ei ole kestävä. Työllisyys ja hyvinvointi tulee turvata myös ilman jatkuvaa kasvua ja järjestelmää tulee määrätietoisesti pyrkiä muuttamaan niin, että talouden kokoa voidaan pienentää ja elintapamme mukauttaa maapallon kantokyvyn mukaiseksi.
Lue lisää blogista ja energiaremontin sivuilta.

 

Me korjaamme sen:


# Ilmastonmuutos ei odota. Suomen on oltava hiilineutraali vuoteen 2050 
    mennessä.
# Energiankulutus on pudotettava 60 prosenttiin nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.
# Eettisesti ja ekologisesti kestävää kotimaista ruoantuotantoa on edistettävä.
# Vanhojen metsien ja soiden suojeluun tulee ohjata lisäresursseja.

Vasemmisto

 

 

Tuen tavoitteita:

 

#huoli2015

Mieletön huoli mielenterveyspalveluista

 

#koulutuslupaus

koulutuslupaus

 

#energiaremontti

Energiaremontti 2015

 

#ydinvoimaKuuluu
menneisyyteen

Äänestä ydinvoima historiaan

 

#hyvääTyötäSuomi
#JHL
#PAM

Hyvää työtä Suomi

 

#korkeaAika

Amnesty - korkea aika

 

#syrjimätönSuomi

Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan

 

#tasa-arvo
#feministisetvaalit

Kannatan tasa-arvoa

 

#turkistarhatonSuomi

Turkistarhaton Suomi 2025

 

#luontovaalit

 

 
Pelastetaan maailma #perustulo #palvelut #elvytys # oikeudenmukainenverotus # ympäristö #koulutus